Labelling of foodstuffs as the element of realization pro-healthy diet

Review Article, Zdr Publ 2012;122(1): 90-94

REGINA WIERZEJSKA

Zakład Żywienia i Dietetyki z Kliniką Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

Abstract

The need of change of dietary habits causes that provisions of the food law contain more and more mandatory information which can help fulfill consumers’ expectations. Some actions in this field are taken also by food producers. On the labels of food there is a lot of information, which can help people in composing a proper diet. This article discusses some elements of labeling, such as nutrition declaration, nutrition and health claims and also optional information concerning some nutrients in foodstuffs. Using this information is recommended in the everyday purchase of foodstuffs and is needed in prevention and treatment of diet-related diseases.

Files to download

Keywords

foodstuffs, label, nutrition information, health claims

References

  1. Jarosz M. Narodowy program zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i ak­tywności fizycznej. Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia; 2006.
  2. Rozporządzenie (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania pra­wa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz.U. L 031, 2002.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania żywności wartością odżywczą. Dz. U. Nr 137, poz. 967 z późn. zm.
  4. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywie­nia. Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Euro­pejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchy­lenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. Dz. U. WE, L 304/18, 2011.
  6. www.pfpz.pl/
  7. Rozporządzenie Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Dz. U. WE, L 404, 2006.
  8. www.efsa.europa.eu/
  9. www.wiemcowybieram.pl/

Calendar

September 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30